۱۳۹۳ بهمن ۱۵, چهارشنبه

مقاله: لیبرالیسم سیاسی برای کشورهای بااکثریتِ مسلمانِ پسااسلامگرا

در این مقاله که در دسامبر 2014 در مجله "فلسفه و نقد اجتماعی" (Philosophy and Social Criticism) منتشر شده است و اساس آن بخش مهمی از پایان نامه دکتری من است، من کوشیده ام قرائتی از لیبرالیسم سیاسی جان رالز و مفاهیم اصلی آن همچون موازنه تاملی، اجماع همپوشان و خرد عمومی ارائه کنم که قابل انطباق بر کشورهای اکثریت مسلمانی است که آنها را پسااسلامگرا خوانده ام و به نظرم مصداق مهمش ایران است. این مقاله بخشی از پروژه بزرگتری در مورد رالز و ایران است. مقاله از صفحه من در سایت آکادمیا از اینجا قابل دانلود است. خلاصه مقاله از قرار زیر است:
Abstract: This article tries to develop a moderate reading of political liberalism applicable to post-Islamist, Muslim-majority societies. Contrary to the strong reading, which considers political liberalism as limited in its scope to those societies that already have a strong liberal tradition, I argue that Rawls’ project does have something to offer to reasonable post-Islamist, Muslim individuals. In part I of the article the idea of a post-Islamist, Muslim-majority society is conceptualized and explained. Part II focuses on the Rawlsian ideas of justification, demonstrating that the conceptions of justification available in political liberalism, i.e. political constructivism, wide reflective equilibrium and a wide view of public reasoning with its ideas of declaration and conjecture, can justify the political conception of justice for reasonable individuals living in any society, including post-Islamist ones. Focusing on Rawls’ notions of stability in part III, I argue that the idea of overlapping consensus should not be considered as the only account of stability offered by political liberalism. Put another way, notwithstanding the strong reading of political liberalism in real western and post-Islamist democracies, liberal stability is always a mixture of overlapping consensus and modus vivendi.

Keywords: John Rawls, Political Liberalism, Post Islamist/Muslim Majority Societies, Moderate Reading,  Reasonableness


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر